Докато правителствата по цял свят предприемат драстични мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, светът е затаил дъх в очакване на последствията от тази мащабна и всеобхватна криза. Черният лебед на 2020 е предизвикателство, за което не бяхме готови и което предизвиква сериозна криза не само в здравната система, но и икономиката и дори социалния ред. Последствията все още не могат да бъдат измерени и оценени, което е допълнителен източник на несигурност.

За бизнесите, които не са силно засегнати или тези, пред които има възможност за развитие, стои въпросът за иновациите и тяхната защита. Във време на криза именно иновативният подход по отношение на продукт, процес или бизнес модел могат да донесат успех. Съответно, конкурентното предимство, което притежавате най-вероятно е ценен интелектуален актив. Във време на нестабилност интелектуалната собственост често е по-стабилен актив от други материални активи.

Несигурността за бъдещето обаче налага при всички оптимизация на процесите, по-малко рискове и ограничаване на всякакви излишни разходи.

Ефективно управление на интелектуална собственост по време на криза

Подобно на бизнес плана, стратегията за управление и защита на Вашата интелектуална собственост по време на криза също може да следва една по-ефективна методология, която да елиминира излишното, загубата на време и ресурс. С минимум разход да се постигне максимум полза.

В предишна статия писахме за това, колко важно е политиката за управление и защита на интелектуалната собственост да е съобразена с бизнес стратегията на компанията. Независимо от икономическата обстановка, винаги е добре да се намалява ненужния разход. Особено важно обаче е в условията на криза, когато всеки ресурс трябва да бъде използван по максимално ефективен начин.

Ако разполагате с време може да използвате момента за изготвяне на цялостна стратегия по отношение на интелектуалната си собственост. Ако нямате този лукс, ето как може да организирате интелектуалната си собственост сега и с ограничен ресурс.

Какво може да направите по отношение на интелектуалната си собственост сега и с минимум разход на средства?

В резултат от предишната криза от 2008, по отношение на интелектуалната собственост се наблюдаваха две тенденции. В търсене на нови възможности, много компании търсеха иновативно решение по отношение на продукт, услуга или процес. От друга страна обаче се засилиха и нарушенията върху интелектуална собственост - повече фалшиви стоки, пиратски копия и имитации на оригинални брандове и продукти.

Подобна тенденция може да се очаква и като резултат от настоящата криза. Няколко необходими мерки, които може да предприемете сега и с минимален разход на средства:

1. Оценка на стойността на интелектуалните активи с оглед на пазарната им приложимост сега и в бъдеще

Направете преглед и оценка на нематериални активи, които притежавате. В повечето случаи това е поверителна информация или търговска тайна, търговски марки, често домейни, дизайни, авторски права, а понякога и полезни модели и патенти за изобретения.

Доколко даден интелектуален актив има полза или икономическа стойност, се преценява с оглед на настоящо и потенциално бъдещо използване. Тази преценка не се прави изолирано, а с оглед на нуждите на бизнеса и ситуацията в сектора. Компаниите често са привързани към иновациите, които сами създават, брандовете, които сами измислят. Сантименталната стойност обаче не следва да се бърка с реалната стойност на интелектуалния актив. Именно тук идва опасността активът да е по-скоро разход, отколкото да носи приходи.

Оценката на интелектуалните активи съобразява също разходите необходими за създаване и защита, рисковете свързани с евентуални правни спорове или нарушения, пазарната сила и обхват на самия актив. Целта на тази оценка е да се откроят активите, които носят стойност от тези, за които разходите са неоправдани. Като резултат, ще може да се прецени къде да се съсредоточат усилия и ресурс за защита и къде е по-смислено да се помисли за друг вид използване (лицензиране, продажба) или изоставяне.

2. Минимална ефективна защита за важните активи

Интелектуалните активи, които преценявате, че са Ваше конкурентно предимство, следва да бъдат подходящо защитени. В обстановка, в която се очаква засилване на опитите за копиране и имитация, добре е иновацията, в която инвестирате да има нужната защита.

Ефективното използване на интелектуалната собственост, особено в условия на криза, предполага преценка за необходимата защита – какво следва да се предприеме сега, кое може да изчака с оглед непредвидимостта и риска и кое по-скоро представлява ненужен разход.

Търговски марки

Ако обмисляте пускането на нов продукт, вероятно брандът, под който ще се предлага, има нужда от регистрация като търговска марка. В зависимост от пазарите, може да се прецени какъв тип марка (национална, европейска или международна) да се заяви.

При липса на достатъчно яснота за бъдещата реализация, както и липсата на средства, все пак не отлагайте. Би могло да се започне и само с национална марка за най-важната територия. Впоследствие, тази марка има период от шест месеца, в които може да се заяви и за други държави с приоритетната дата от националната заявка.

Патенти или търговски тайни

По отношение на техническите решения, за които може да се търси защита с патент, а тяхната реализация е неясна, може да се започне с закрила на решението като търговска тайна, за да се даде време да се прецени доколко сериозните разходи за патентна защита са оправдани. В някои случаи, закрилата с търговска тайна дори и на патентоспособни изобретения е за предпочитане.

С търговска тайна се защитава почти всяко полезно знания, което добавя стойност към бизнеса, включително методи, формули, алгоритми, устройства, процеси, техническа или бизнес информация. Важно условие обаче е това полезно знание да не е публично достъпно и да бъде запазено тайно.

За да се осигури защита на търговската тайна, трябва да бъдат взети съответните мерки, с които информацията се дефинира като поверителна, всеки който влиза в контакт с нея е уведомен, че тя е поверителна, а за запазването й в тайна са взети необходими чисто технически мерки. Ако подобни мерки не са взети или по непредпазливост притежателят сам направи публична информацията, тя губи защита като търговска тайна.

Авторски права

Авторските права върху оригинални музика, текст, изображения, компютърен код, проекти и други творчески произведения възникват в момента на създаване и не изискват регистрация. За тях обаче също е хубаво да има някаква обективна документация, която по недвусмислен начин показва датата на създаване и автора. Така, в случай на нужда да се докаже след време в спор за нарушения, ще имате по-голяма сигурност.

Договори

С изрядни и подробно уредени договорни отношения с клиенти, партньори и служители също може да подсигурите по-добра защита както на търговските тайни, така и на другите обекти на интелектуална собственост. Обърнете специално внимание на договори и клаузи за неразкриване на поверителна информация, както и ясното уреждане на създаването, притежанието и използването на различни обекти на интелектуална собственост.

3. Възможност за продажба, лицензиране или франчайз

Ако даден интелектуален актив не се ползва и няма планове да бъде използван, той може да бъде отстъпен под лицензия. Това е относително лесен начин за генериране на приход от вече създаден обект на интелектуална собственост. В зависимост от нуждите и интересите, условията по лицензията могат да бъдат договорени и уредени – дали да е изключителна или не, дали да важи за определена територия, как да се определя лицензионната такса и кога да се изплаща и много други детайли.

Като алтернатива на отдаването под лицензия, компанията може да обмисли и продажбата на интелектуална собственост, която не е основна за дейността. Тази възможност е добре да бъде обмислена и в случай, че предстои придобиване на дружеството.

За успешни брандове и работещи бизнес модели, вариант е и създаване на франчайз модел, при който срещу първоначална сума и процент от приходите под формата на роялти, може да се предоставят търговски марка, заедно с ноу хау.

4. Защита онлайн

Новите възможности за развитие на онлайн търговията отварят ниши за зараждане на нови форми на неправомерно облагодетелстване и нарушаване на права върху интелектуална собственост. В сегашните условията на засилено потребление онлайн, се появяват и първите сигнали за зачестяване на предлагането на пиратски и фалшиви стоки, както и използването на чужди марки за привличане на потребителите.

Социалните мрежи стават все по-предпочитан начин за достигане до потребителите, в това число от нарушителите. Възможността за споделяне на съдържание, което не присъства трайно, а бързо достига до потребителя и след това се сваля, както и трудността за проследяване, превръща социалните мрежи в голямо предизвикателство за защита на права върху интелектуална собственост.

Ефективната защита в това отношение, отново минава главно през превенцията. Тя включва информиране и образоване на потребителите да са по-внимателни при избора и покупката си. Освен това, предполага и взаимодействие със самите платформи с цел идентифициране и бързо премахване на нарушители.

Все повече платформи за търговия (AmazonE-BayAlibaba ) са ангажирани с предотвратяване на нарушения на интелектуална собственост. Те имат процедура и правила за защита и премахване на нарушаващото съдържание. В повечето случаи е важно да бъде представено доказателство за правото, за което се твърди нарушение. Това може да е защитен документ за марка, дизайн, авторски право.

5. Решаване на спорове чрез преговори

Сега може би е добър момент да помислите за решаване на спорове чрез преговори или медиация. Това е вариант за по-бързо и сигурно постигане на желан резултат, както и изчистване на нерешени въпроси, които пораждат несигурност.

Повечето съдилища, арбитражни органи и ведомства в момента или не работят, или са с много намален капацитет. Това означава, че спорове за интелектуална собственост ще отнемат още повече време за решаване.

Междувременно, чрез осмисляне на собствените и чуждите нужди и интереси, преговорите основани на интерес дават възможност за по-креативно решение, което да е по-добро от това, което страните са си представяли или очаквали в началото. Така, в допълнение към значително по-бързото и сигурно решение, се добавя и потенциал за по-добро развитие.

Управлението на Вашата интелектуална собственост по време на криза следва да е ефективно. Така ще могат да бъдат намали разходи под формата на пропилян икономически и човешки капитал. Съгласувано с бизнес стратегията, то гарантира използване на правата върху интелектуална собственост само там, където те имат най-голямото въздействие.

Етикети: Интелектуална собственостСтратегии