Дизайнът или външният вид на продукт или неговата опакова могат да са важно конкурентно предимство. Те позволяват на потребителя не само да открои продукта на един производител от конкурентите, но и да предпочете именно него.

Различни форми на интелектуална собственост осигуряват защита на продуктовия дизайн - авторско право, промишлен дизайн или търговска марка. Всяка от формите на защита има различна цел. Ето защо както изискванията, както и обхватът на закрила са различни. В зависимост от конкретните обстоятелства и нужди, една форма на защита може да бъде по-подходяща от друга. Те могат и да се прилагат едновременно. Т.е., за един и същ продукт, може да има защита както с авторско право, така и с промишлен дизайн и търговска марка.

Авторско право

С авторско право се защитава произведения на литературата, изкуството и науката, които са резултат от творческа дейност и са изразени в обективна форма. Защита обхваща самата обективна форма или начинът, по който една идея е изразена, не самата идея.

По отношение на формата на продукт, доколкото тя е резултат от творческа дейност, може да се разглежда като обект на приложното изкуство и дизайна (Чл.3, ал.1. т.5 от Закона за авторското право). Така, ако са изпълнени изискванията за оригиналност, продуктовият дизайн би могъл да получи защита с авторско право. Оригиналност има обикновено, когато с конкретната форма авторът на произведението изразява творческите си способности по оригинален начин, като прави свободен и творчески избор.

От последните решения на Съда на ЕС, получаваме насоките, че авторско право може да се признае за продуктов дизайн. Единственото условие е да бъде оригинален. Изискване за естетически качества няма. Дори и да изпълнява техническа функция и създаването му да е продиктувано от тази техническа функция, той ще се счита за оригинален и съответно подлежащ на защита с авторско право, ако има авторски почерк, изразяващ свободен творчески избор (Brompton, Cofemel).

По случая за сгъваемото колело Brompton, Съдът решава, че продукт, чиято форма, поне отчасти, е необходима за постигането на определен технически резултат, се ползва с авторскоправна закрила, когато представлява оригинално произведение, резултат от интелектуално творчество.

Имайте предвид, че не за всеки дизайн на продукт може да бъде признато авторско право. А оригиналността се преценява с оглед на конкретни обстоятелства във всеки отделен случай. Съдебната практика дава насоки и обективни критерии, но несигурност винаги има. Все пак авторското право не се защитава с регистрация. Това означава, че признаването му става в хода на производство за защита на права.

Промишлен дизайн

Регистрация на промишлен дизайн предоставя защита за външните, не-функционални, характеристики на продукт. Тя може да обхваща формата, цвета или съчетанието на цветове, цялостния вид или отделни елементи.

Предимствата на този вид защита е бързото получаване на регистрация. За разлика от авторското право, документът (свидетелство), който се издава за регистриран дизайн безспорно указва наличието на право.

Срокът на действие на регистрирания промишлен дизайн е по-кратък от този на авторското право или търговската марка. След регистрация, дизайнът е валиден за 10 години от датата на заявката. След това, може да бъде подновяван три пъти по 5 години или за общ период от 25 години.

За много продуктови дизайни, този срок е напълно достатъчен. Динамиката в много сектори налага нуждата от честа промяна. При тях важна е лесната за получаване и налагане защита, не толкова продължителността й на действие.

Особеност при промишлените дизайни е изискването за новост. Например, ако даден продукт е пуснат на пазара преди повече от година, за външният му вид не може да се разчита на защита чрез промишлен дизайн. Ето защо, се препоръчва, подаването на заявка за дизайн да става преди разгласяването на дизайна чрез пускане в продажба, участие в изложения и т.н.

Един от многото регистрирани дизайни от Apple.
Търговска марка

Търговската марка защитава отличителни думи, символи, изображения, фигури, цветове, дори звуци и миризми, които позволяват на потребителите да отличат стоките или услугите на едно лице от тези на другите на пазара. Една от важните функции на търговската марка е да гарантира произход, ето защо отличителната функция е важен фактор за получаване на защита.

По отношение на формата на продукт, защитата с търговска марка е особено привлекателна. Освен че дава защита с регистрация, във времето тя може да бъде подновяване на всеки 10 години без краен срок.

Разбира се, получаването на защита с търговска марка предполага покриването на критерии, които не всеки продуктов дизайн може да изпълни.

Основното е изискването за отличителност или способността на формата да служи на потребителите да разпознават продуктите на едно лице от тези на конкурентите на пазара. Практиката в експертизата на заявки показва, че за покриване на изискването за отличителност формата трябва да е оригинална и съществено отличаваща се от другите форми в съответния сектор. Друг вариант е, тя да е придобила отличителна способност в резултат от дългогодишно широко използване и налагане сред потребителите.

Има няколко специфични изисквания към заявките за марки, които се състоят изключително от формата на продукт. Те не могат да бъдат преодоляни в резултат на използване. Това са: формата, за която се иска защита с търговска марка да не произтича единствено от естеството на продукта или да няма чисто техническа функция, или да няма чисто естетическа функция, която придава стойност на продукта. За тях по-подробно писахме тук.

За формата на бисквитката OREO има защита с Европейска марка (Рег.№ 8566176). В скорошно решение на СЕС (T-677/18) за тази марка дори се признава придобита репутация.
Кой вариант за защита на продуктовия дизайн е най-подходящ?

Изборът на защита на продуктовия дизайн зависи от конкретните обстоятелства. Какви са спецификите на формата? Какви са нуждите на компанията? В какъв сектор се намира и в какво по-често се изразяват нарушенията - имитиране на бранда или копиране на външния вид на продуктите?

Както стана въпрос по-горе не всеки продуктов дизайн може да се защити като авторско право, промишлен дизайн или търговска марка. Всеки вид защита има специфични изисквания към обекта и не винаги може да се получи необходимата правна сигурност. В зависимост от характеристиките на формата, един вид защита може да е по-подходящ от друг. Понякога добър вариант е комбинирането и използването на няколко форми на защита едновременно. Така за един и същ продуктов дизайн може да има авторско право, промишлен дизайн и търговска марка. Комбинирането на различни форми на защита с интелектуална собственост осигуряват по-голям обхват на закрила и повече сигурност при преследването на нарушители.

Всеки казус свързан с интелектуална собственост е специфичен и подходът зависи от конкретни обстоятелства. Ето защо, информацията представена в тази статия няма как да бъде изчерпателна. Тя следва да служи за ориентир, а не да замества консултация с експерт по интелектуална собственост.

TULIP е на разположение, ако имате нужда от консултация, свързана с формите на защита на интелектуална собственост и как да уредите тяхното създаване и ползване.

Етикети: Авторски праваДизайниПродуктов дизайнТърговски марки