Финтех индустрията е изключително прогресивна и динамична. Използването на иновативни технологии за създаване на нови и подобряване на традиционни финансовите услуги води до честата поява на изцяло нови категории услуги и бизнес модели. Така се създават нови бизнес ниши или се подобрява конкурентната позиция при по-традиционните услуги. Спецификите на сектора налагат нужда от подходяща стратегия за защита на интелектуална собственост за финтех продуктите.

Големи финансови институции и технологични компании, стартъпи и неправителствени организации, дори университети непрекъснато търсят оптимизация и подобрение чрез иновации. Основните сфери са парични преводи и разплащания, електронни и телефонно банкиране, кредитни, депозитни, застрахователни продукти, борсова търговия. Списъкът е неизчерпателен и появата на изцяло нови услуги е очаквано явление в индустрията.  

Стратегия за интелектуална собственост за финтех индустрията

Динамиката в сектора налага един по-гъвкав и индивидуален подход при преценка на нуждата от защита и възможностите за управление на интелектуалните активи. Следва да се отбележи, че именно интелектуалните активи често са основен и най-важен актив на компанията във финтех индустрията. Ето защо, за тях е особено важно да откроят важните си предимства и да ги защитят по подходящ начин.

Конкуриращи се компании в сектора са няколко основни групи: традиционни финансови институции, големи технологични компании и по-малки или стартиращи технологични компании. Стратегията за използване на интелектуалната собственост за различните играчи е различна и отразява спецификите на иновациите и нуждите на компанията, както и ресурсът, с който разполага.

Освен конкуренти обаче, играчите в сектора често си и партнират. Например, банки и стартиращи компании може да обединят усилия за създаване и предлагане на конкретна иновативна услуга или продукт. В тези случаи, подходящата защита на собствената интелектуална собственост също е важна, тъй като осигурява по-голяма сигурност при партньорските проекти.

Основните приложими форми на защита на интелектуална собственост за финтех индустрията са сходни с тези в други сектори. Изборът на точната форма или комбинация от форми на защита, осигурява ефективност и оптимална полза от стратегията за управление на интелектуалната собственост.

Авторско право

Авторските права защитават компютърен код, визуален интерфейс, аудио и видео оригинално съдържание. Те възникват от момента на създаване и нямат нужда от регистрация. Добре е единствено да бъдат документирани, за да могат да бъдат използвани като доказателство при нужда. Това може да стане чрез различни форми на нотариална заверка или дигитални печати за дата.

Следва да се отбележи обаче, че авторските права защитават конкретната форма, а не самата идея. Следователно, няма да има нарушение, ако конкурент достигне до същото решение, но с независимо развит код. Ето защо, софтуерните компании рядко разчитат на авторското право като единствена форма на защита. Добре е тя да е комбинирана с друга – чрез патент, търговска тайна или търговска марка, в зависимост от спецификите.

Търговска тайна

С търговска тайна се защитава всяко полезно знание, което не е публично достъпно, предствлява конкурентно предимство и за него са предприети нужните технически и правни мерки за защита. Особено полезна е при защита на идеи в начален етап на развойна дейност, както и на алгоритми и бизнес планове, които не са известни на конкуренти и клиенти.

Мерките за защита включват ограничаване достъпа до въпросната информация, правила за използването й, физически или дигитални защитни средства, клаузи и договори за неразкриване със служители, партньори и клиенти, както и всеки друг, който би могъл да има достъп до информацията.

Недостатък на тази форма на защита е, че не може да се използва, ако конкурент е достигнал до полезното знание по независим начин - обратно инженерство, например.

Патенти

Патентите са вероятно най-сигурната защита за дадена технология. Те дават монополно право на притежателя им единствен да я използва за периода на защита и да забрани използване от трети лица да момента, в който не попадне в публичния домейн. За разлика от търговските тайни, патентите могат да забранят на други лица да използват технологията независимо от това дали до нея е достигнато в резултат на независима развойна дейност или не.

Патентите обаче са ограничени със срок на защита (в повечето държави 20 години). Защитата с патент изисква и значителен финансов ресурс.

Следва да се има предвид също, че не всяко изобретение получава защита с патент. Много заявки биват отказани, тъй като разкритата технология не отговаря на законовите изисквания за патентна защита. Във финтех индустрията това е често срещано, тъй като повечето технологии представляват някакъв софтуер, алгоритъм или бизнес модел, които са изключени от обектите на защита с патенти.

Патентите и търговските тайни са в по-скоро алтернативни, а не допълващи се форми на защита. Това е така, защото защитата с патент налага разкриване и публикуване на същността на иновацията. Търговската тайна, точно обратното, тя предполага пазене на информацията в тайна за възможно най-дълго време. При разкриване, тя губи защита.

С оглед на спецификите на патентната защита, следва да се прецени кога е удачно да се използва и кога да се помисли за комбинация от други форми на защита, например авторско право и търговска тайна.

Търговски марки

С търговска марка могат да бъдат защитени име, лого, домейн, както и други знаци, които служат за отличаване на даден продукт от тези на конкурентите. Регистрацията на търговска марка е необходима стъпка от изграждането на бранд. Защитата дава сигурност, че след вложените средства и усилия по рекламиране и налагане на пазара, няма да се появи конкурент, който да се възползва от придобитата разпознаваемост.

Индустриален дизайн

С регистрация за дизайн се защитават форма, външен вид на продукт, графично оформление, интерфейс, иконки и други визуални елементи, които са важно конкурентно предимство. Регистрацията за дизайн има териториален ефект (важи за държавата/ите, в които е подадена заявката) и е с ограничена монополна защита (обикновено до 25 години). Защитата обаче се получава доста бързо и с минимум експертиза, което прави дизайна относително лесно за получаване право, което може да бъде използвано за възпиране на конкуренти и нарушители.

Цялостна стратегия

Преди да се избере форма на защита, е препоръчително да се изгради една цялостна стратегия по отношение на интелектуалната собственост. С оглед на конкретните нужди на бизнеса, може да се избере най-ефикасната защита. Комбинацията от различните обекти на интелектуална собственост често е ефективен начин да се защитят всички аспекти основната технология и конкурентните предимства на бизнеса.

Ако имате нужда от съвет относно стратегия за интелектуална собственост за финтех продукт, TULIP е на разположение.

Етикети: Авторски праваИнтелектуална собственостПатенти;СтратегииТърговска тайнаТърговски маркифинтех