Нарушения на интелектуална собственост има най-общо при неразрешено използване, копиране, наподобяване или по друг начин възползване от интелектуален продукт защитен с интелектуална собственост. От използване или наподобяване на марка, през имитация на външен вид на продукт или използване без разрешение на иновативно решение, търговска тайна или творческо произведение, целта в повечето случаи е облагодетелстване за сметка на чужд интелектуален труд. Разбира се има и ситуации, при които нарушителят няма недобросъвестни намерение, но тези случаи са по-редки и се дължат по-скоро на неразбиране, отколкото на порочна и вредна практика.

Разнообразието на нарушения идва от начините, по които се осъществява нарушението, както и от използваните канали за разпространение, при които социалните медии играят все по-важна роля. Съответно мерките за защита следва да съобразят конкретните обстоятелства, за да могат да доведат до най-полезен резултат.

В тази статия ще разгледаме следните въпроси:
  • Как най-често се нарушават права върху интелектуална собственост?
  • Какви са последствията от нарушенията на права върху интелектуална собственост?
  • Варианти за защита от нарушения
Видове нарушения

Един от начините за групиране на видовете нарушения върху интелектуалните активи е според формата, в която се защитават. Петте основни форми на защита са: търговска марка, дизайн, патент, авторски права, търговска тайна.

Използване на чужда марка

Марката е знак, който се използва да отличава продуктите на едно лице от тези на конкурентите му. Когато този знак или знак, който го наподобява, се използва от друго лице по начин, който може да заблуди потребителите, тогава говорим за нарушаване на права върху търговска марка.

От една страна е засегнат интересът на притежателя на марката, който потенциално губи от пазарния си дял. От друга страна, губят и потребителите, които не могат да използват ефективно марката за идентификатор за продукта, който искат да закупят.

Нарушение има и когато марката се използва за рекламна цел. Например, онлайн магазин използва известна марка за дрехи, а реално предлаганите продукти са под собствен или съвсем различен бранд.

Изключение и позволено използване е, когато марката се използва с информативна цел. Например, сервиз за електроуреди предлага ремонтни услуги за специфични марки уреди. Разбира се тук има нюанси, но най-общо, когато се използва чисто информативно и не цели да обърка или подведе потребителя, това използване е добросъвестно и позволено от закона.

Имитация на продукт – външния вид, опаковката

В повечето случаи, оригиналната форма, декорация или опаковка на продукт се защитава от дизайн. Ако те са атрактивни и дават допълнителна стойност към продукта, могат да бъдат обект на нарушение.

Форма, декорация и въобще външен вид, може да бъде приложено към най-различни обекти - мебели, предмети за интериор, бижута, дрехи, автомобили, козметика, хранителни продукти, напитки, дигитални продукти. В тази връзка е важно да се отбележи, че дизайните защитават само външния вид, не функционалността, която може да бъде защитена с патент.

По отношение на външния вид, освен чрез дизайн, той може да бъде защитен и с търговска марка или авторско право. Разбира се, такава защита предполага покриване на критериите за съответната правна категория. Доколкото те са изпълнени, то защитата е кумулативна, т.е. за един и същ обект може да се разчита на няколко вида защита.

За да се получи защита с дизайн, той следва да бъде регистриран като се подаде заявка. Сред важните критерии, които следва да изпълни, за да разчита на ефективна защита, са новост и оригиналност - т.е. да не е известен друг идентичен или близък по цялостно впечатление дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света. Дизайнът, подобно на марката и патента, има териториален обхват на закрила и важи единствено за държавата, за която имат регистрация.

Използване без разрешение на изобретение, защитено от патент или такова, което попада в обхвата на защита

С патентите се цели повишаване на нивото на техниката. Чрез дадения временен монопол върху комерсиалното реализиране на едно изобретение, притежателят му получава стимул да го сподели чрез разкриване и описание на приложението му.

Когато патентовано изобретение или метод, включително част от него, се използва без разрешение от притежателя му, налице е нарушаване на правата. Нарушение има независимо от това дали използването е умишлено или без знание.

В тази връзка, при патентите е важно не само да защитите ваше оригинално решение или метод, но и да проверите дали не нарушавате чужди права върху патент. Особено ако дадена иновация е важна за бизнеса, винаги е препоръчително да се провери доколко има свобода на действие и дали няма риск от нарушаване на чужди права, последиците от което може да са много сериозни.

Проучването става чрез проверка за налични защитени патенти. Защитен патент е този, който е регистриран, чийто срок на действие не е изтекъл и за който са платени съответните годишни такси. Патентите имат териториално действие, следователно трябва да се провери всяка територия, за която е важна свободата на действие.

Предизвикателството при тази проверка е не толкова да се намерят предходни патенти, а да се разбере обхвата на претенциите. Ето защо, това проучване е препоръчително да се прави със специализирана помощ от опитен патентен специалист.

Използване авторски текст, музика, изображения, дизайн или друго творческо произведение

Нарушенията на авторско право е най-вече използване без разрешение на оригинално съдържание или произведение обикновено с комерсиална цел. Това е ползването на чужд текст, фотография, изображение, музика или видео.

Когато цялото съдържание е копирано и разпространено, става въпрос за пиратство. Когато то е използвано в рамките на нов продукт, е използване без разрешение. И в двата случая, става въпрос за нарушение на авторско право.

С авторско право се защитават базите данни, компютърните програми, сценариите, учебни планове, телевизионни програми, софтуер, архитектурни проекти, схеми, планове, чертежи, изпълнения на артисти и много други творчески произведения, изброени в Закона за авторското право и сродните му права.

Спецификата тук е, че за разлика от марките, дизайните и патентите, за авторските права не се издава защитен документ. Те възникват, в общия случай, от момента на създаване и при нарушение трябва този момент да бъде доказан. Ето защо, е добре да се съхранява някакъв вид доказателство, което по недвусмислен начин показва датата и авторството.

Непозволено използване или разкриване на търговска тайна

Търговската тайна е всякакъв вид информация, която засяга дейността на компанията и нейното управление, която има стойност за компанията и която представлява нейно конкурентно предимство. Подобна информация може да засяга идеи, продукти, производствени методи, рецепти, технологии, методи за обучение, а също така и вътрешната организация на компанията, отношенията с доставчици и клиенти, техники на продажби и др.

Като търговска тайна може да се защити и всяко техническо и практическо знание, както и набор от знания (ноу-хау), които дадено лице разработва и придобива в резултат от натрупан опит и развойна дейност и което е трудно за трета страна да имитира.

За да бъде призната за запазена в тайна, определена информация трябва изрично да е била обявена за конфиденциална във вътрешни документи на фирмата. Трябва да е изрично уредено и кои лица имат достъп да въпросната информация, както и при какви случаи. Третирането на информацията като конфиденциална следва да е уговорено със служители, подизпълнители, доставчици, клиенти, инвеститори, партньори и други трети лица. Обикновено това става чрез отделни клаузи в договорите, които се сключват с тях или чрез подписването на декларация от тяхна страна.

Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна за установяване на нарушението, преустановяването му, обезщетение за вреди, забрана за използване и унищожаване на документи, вещи и материали, които съдържат неправомерно придобитата търговска тайна.

Последствия от нарушаването на права върху интелектуалната собственост

Резултатът и последствията за притежателя на права варират в широки граници и зависят от обстоятелствата – дали нарушението е еднократно или системно, в какъв мащаб е, уврежда ли се имиджа на оригиналният продукт, какви негативни последствия е претърпял притежателят на правото, засегнати ли са интересите на потребителите и колко сериозно.

Независимо от коя страна сте, спор във връзка с нарушаване на интелектуална собственост може да отнеме значителен ресурс и да навреди на бизнеса.

За правоносителя рисковете са свързани с пропуснати ползи, увреждане на бранд или добър имидж, разход на време и пари за съдебни дела или процедури пред други компетентни органи.

Ако сте попаднали от страната на нарушителите, рисковете са свързани със финансови загуби, загуба на добро име и положителен имидж, забавяне или задържане на дейността, в някои случаи дори преустановяване на дейност.

Превенция

Защитата от нарушения започва с превантивните мерки, които притежателите на права следва да предприемат. За различните обекти на интелектуална собственост, посочени горе, те са различни.

Марките, дизайните и патентите следва да бъдат регистрирани. Това става с подаване на заявка към съответното ведомство (национално, европейско и ли международно), в зависимост от територията, за която се иска защита.

Авторските права възникват за създателя на творбата от момента на създаване. Хубаво е този момент да е документиран по начин, който недвусмислено го доказва. Това е в случай, че в бъдеще се наложи доказване пред Съд или друг компетентен орган.

Търговските тайни се защитават от нарушения, доколкото за тях е предприето необходимото да останат в тайна. Това включва изричното дефиниране на въпросната ценна информация като поверителна, изработени правила за достъп до тази информация (кой има право, при какви условия, с каква цел) и декларации, договори и клаузи за неразкриване на поверителната информация.

Към превантивните мерки спада и следенето на пазара и навременното засичане и докладване на нарушители в социалните мрежи, които все повече нарушители използват за достигане и заблуда на потребителите.

Когато комерсиализирате даден продукт, бранд или творческо произведение, уведомете, че са ваша интелектуална собственост и са надлежно запазени, за да информирате конкуренти и трети страни, че притежавате права, които не трябва да бъдат обект на нарушения.

Териториален ефект

Имайте предвид, че интелектуалната собственост в повечето случаи (марки, дизайни, патенти) има териториален ефект и трябва да се провери дали имате защитено право за територията, която ви интересува или където има извършени нарушения.

Мерки за защита

В зависимост от ситуацията и спецификите на нарушенията, вариантите за защита целят преустановяване на нарушението и компенсация за причинени вреди.

Сред първите стъпки, които се предприемат е изпращането на предупредително писмо, Нотариална покана (cease-and-desist letter) до нарушителя, с което той се уведомява, че нарушава чужди права и се приканя да преустанови неправомерното използване. Често изпращането на такова писмо е достатъчно ефективно и води до бързо решение.

Ако то няма ефект или обстоятелствата налагат различен подход, може да се пристъпи към завеждане на една от следните процедури, в зависимост от спецификите на случая:

  • Подаване на сигнал пред Патентно ведомство
  • Завеждане на дело пред компетентен съд
  • Подаване на сигнал до Прокуратурата
  • Започване на процедура пред Комисия за защита на конкуренцията
  • Сигнал за следене на границата

Какви мерки да бъдат предприети, зависи от преценка на обстоятелствата, сериозността на нарушението, очакваните разходи за водене на дела и други процедури и до какви резултати могат да доведат.

При всички положения е добре да имате изготвена стратегия, заложен бюджет и ясни цели, които искате да постигнете, за да не губите ресурс в процедури, които не носят полза.

Защита на интелектуалната собственост онлайн

Онлайн присъствието и комуникацията с клиенти и партньори през уебсайт, социални мрежи и други платформи вече е важна част от успехът на почти всеки бранд и бизнес.

Новите възможности за популяризиране и връзка обаче отварят ниши за зараждане на нови форми на неправомерно облагодетелстване и нарушаване на права върху интелектуална собственост.

Дали става въпрос за копиране на съдържание, имитация на визия, наподобяване на марка, или предлагане на фалшиви стоки, интернет пространството предоставя разнообразни предизвикателства пред притежателите на права и правоприлагащите органи.

Платформи за онлайн търговия

Все повече платформи търговия (Amazon, E-Bay, Alibaba ) са ангажирани с предотвратяване на нарушения на интелектуална собственост и имат процедура и правила за защита и премахване на нарушаващото съдържание. В повечето случаи е важно да бъде представено доказателство за правото, за което се твърди нарушение – защитен документ за марка, дизайн, авторски право.

Социални мрежи

Социалните мрежи стават все по-предпочитан начин за достигане до потребителите, в това число от нарушителите. Възможността за споделяне на съдържание, което не присъства трайно, а бързо достига до потребителя и след това се сваля, както и трудността за проследяване, превръща социалните мрежи в голямо предизвикателство за защита на права върху интелектуална собственост.

Ефективната защита в това отношение, отново минава главно през превенцията – информиране и образоване на потребителите да са по-внимателни при избора и покупката си, както и взаимодействие със самите платформи с цел идентифициране и бързо премахване на нарушители.

Ако имате нужда от съвет относно нарушение на права върху интелектуална собственост, TULIP е на разположение.

Етикети: Авторски праваДизайниИнтелектуална собственостНарушенияПатенти;Търговска тайна