Създаването, продажбата, вносът, износът, както и потреблението на видео игри е изключително бързо развиваща се индустрия, която вече надмина кино индустрията. По някои прогнози, има всички шансове да достигне 300 милиарда долара до 2025.

Видео игрите са не просто процъфтяващ развлекателен бизнес, но и имат потенциала да променят начина, по който взаимодействаме със света, което ги прави все по-актуални.

С бързото развитие на гейминг индустрията, конкуренцията става все по-сериозна. Креативността често води до иновации, които от своя страна променят цялостния облик на сектора и водят до тенденции към които конкурентите също се придържат. Ето защо, възниква въпросът, как вложеното творчество, време и ресурс може да получи защита от копиране или плагиатство.

Системата на интелектуалната собственост, чрез различните си обекти като авторски права, дизайни, патенти, търговски марки и търговски тайни, предоставя различни варианти за защита на отделните елементи на една видео игра.

В тази статия ще разгледаме:
  • начините, с които може да се осигури защита с интелектуална собственост за видео игри
  • спецификите на отделните варианти за защита
Какво представляват видео игрите от гледна точка на интелектуалната собственост?

Игрите имат два основни компонента – ангажиране на участниците и развитие или прогресия на играта. За всеки един от тези компоненти, играта е изградена от елементи, които могат да са обект на защита с интелектуална собственост.

Добре е в началото да се направи разграничение между идеята и нейната обективирано изражение. За идеята, като такава, не може да се получи защита. Идеите не следва да бъде монополизирани, за да могат да останат като свободно полезно знание, върху което да надгражда общото знание.

Що се отнася до конкретната форма, в която идеите са реализирани, то за нея се полага защита с различните обекти на интелектуална собственост. За видео игрите най-релевантни са авторските права, търговските марки, дизайните, патентите, търговските тайни.

Ще разгледаме всеки един от тези обекти и ще обсъдим каква защита могат да осигурят за различните елементи на една видеоигра.

Авторски права

С авторски права се защитават оригинални литературни творби, графични изображения, музика. В една видеоигра това може да е сценарият или наратива, героите, графиките на екрана, музиката. Стига да са оригинални, те подлежат на защита, без оглед на естетически качества или степен на иновативност. 

Важно е да се отбележи, че авторското право не защитава цялостно играта (концепция и начин на представяне), а отделните елементи, които се разглеждат като творчески произведения.  

Освен графики, текст, музика, авторското право защитава и компютърния код. Имайте предвид обаче, че този код се разглежда като литературна творба и защитата е само за него, не обхваща и функционалността му и какво реално се вижда на екрана.

Авторското право възниква от момента на създаване и в общия случай важи до края на живота на автора, плюс 70 години след неговата смърт. Единствено изискване към текст, видео, музика или изображение е да са оригинални. Не се преценява тяхната естетика.

За кого възникват имуществените права, зависи от това дали е уговорено в договор за изпълнение на поръчка или в рамките на трудово правоотношение. Ето защо, ако творческите елементи са създадени от подизпълнител или служител, е добре въпросът с комерсиалното използване да бъде уреден предварително.

Дизайни

Дизайните защитават външния вид на продукт, както и графичния дизайн. При видеоигрите, в тази категория могат да попаднат различни елементи като конзолата и друго оборудване, графичния дизайн на герои, изображения, иконки, дори на цялостния фон.

Дизайните следва да бъдат регистрирани, за да получат защита. Закрилата има териториален ефект и в зависимост от държавата или държавите, за които се иска защита, може да бъде национална заявка, европейска или международна (в която са посочени различни държави). Дизайнът важи за максимум от 25 години от датата на подаване, както на няколко етапа в рамките на тези 25 трябва да бъде подновяван.

Плюсове на защитата с дизайн е относително лесната и бърза регистрация, а защитата със сертификат прави по-лесно доказването им в случай на нарушение.

Търговски марки

Търговските марки защитават всякакви отличителни елементи, които помагат на потребителя да разграничават продуктите на едно лице от тези на конкурентите на пазара. Това най-често са думи, лога, слогани, но също и мултимедия (анимация с уловено движение и/или звук). Доколкото тези знаци имат отличителност и потребителите могат да ги използват, за да отличат конкретния производител, те могат да бъдат защитени.

С търговски марки могат да се защитят името на играта, отличително лого, определени визуални елементи, които потребителите разпознават.

За да бъдат защитени, търговските марки се заявяват за всяка територия, за която се иска защита. Изключение прави европейската марка, която важи за територията на всички държави членки.

Веднъж регистрирана, марката следва да се подновява на всеки десет години и на практика може да е с неограничена във времето защита.

Тази по-трайна защита обаче идва за сметка на доста по-стриктна експертиза и проверка за отличителност. Описателни означения и елементи, които са декоративни, трудно могат да получат защита като търговска марка, освен ако не се докаже, че в резултат от присъствие на пазара, потребителите разпознават елемента и го свързват с конкретен произход.

Патенти

Игрите са изрично изключени от обектите, които могат да получат защита с патент. Доколкото обаче те включват някакъв технически елемент и резултат, на практика може да бъдат регистрирани и като патент.

Тъй като има вариант тази изрична забрана да бъде заобиколена като играта се представи като изпълняваща техническа функция посредством техническо средство, има производители, които търсят защита и чрез патентни заявки.

Все пак, високата цена на патентите, трудното преминаване на експертизата, както и значително по-дългото време за получаване на регистрация, на практика прави патентите по-малко подходящи в общия случай.

Когато има обаче елементи на играта, които представляват иновативно решение с технически характер като методи и системи за виртуална реалност, включващи оборудване като очила, шлемове, костюми и др., защитата с патент може да е добър вариант.

Като цяло, патентът е подходящ, когато иновацията е значима, вложен е голям ресурс в създаването й и представлява сериозно конкурентно предимство, което няма бързо да остарее.

Търговски тайни

С търговска тайна може да бъде защитено всяко полезно знание, което има икономическа стойност за притежателя му, не е общодостъпно и притежателят му е предприел необходимите мерки да го запази в тайна. Мерките за защита обикновено са технически средства, ограничен достъп, договори или клаузи за неразкриване на информацията със служители, партньори, клиенти.

При видеоигрите, в тайна могат да бъдат запазени бази данни, списъци с партньор и клиенти, планове, схеми, чертежи, разработени графики, преди още да бъдат пуснати и много други елементи, които са конкурентно предимство и има смисъл да бъдат запазени от узнаване от конкуренти възможно най-дълго.

Важна особеност при търговските тайни е, че за да може дадена информация да бъде защитена по този начин, тя не трябва да е станала публична. Ако в някакъв момент тя е била лесно достъпна, трудно впоследствие би могло да се претендира, че е търговска тайна, дори и да бъдат взети необходимите изискуеми от закона мерки като технически средства за защита, клаузи и договори за неразкриване, вътрешни правила за достъп и боравене с информацията.

Ето защо, когато дадена информация има потенциала да е Ваше конкурентно предимство и не е известна на конкуренти, партньори и потребители, то е важно още в началото да не бъде разкривана или ако това се налага, да става след подписване на декларация за неразкриване.

Саморегулация

Сред създателите и разработчиците на видеоигри има етични правила и саморегулация, която не толерира неправомерното копиране. Има много случаи, в които клонирането или копирането на игра или нейни елементи е последвано от публично порицание. 

Имайте предвид обаче, че това не е правна защита. Ако решите да разчитате единствено на етиката на колегите Ви, трябва да сте наясно с рисковете от навлизането на нови играчи, които може и да не споделят същите ценности.

Избор на вариант

Всеки вариант за защита има своите специфики, предимства и недостатъци, които следва да бъдат преценени. Кой подход за защита да се избере, зависи от конкретните обстоятелства – характеристиките на играта, пазарът, конкурентите, както и бюджетът, който може да се задели за разходи свързани със защита на интелектуална собственост.

Етикети: Видео игриГейминг индустрияИнтелектуална собственост