Въведение в света на интелектуалната собственост

В тази първа статия ще дадем отговори на въпросите какво, защо и как се защитава като интелектуалната собственост. За финал, няколко чисто практични ползи от избора на подходяща стратегия за използването и управлението й.

Нуждата от коректор

Мисленето е работа. Създаването на иновативно решение или оригинална творба изисква значително по-голям ресурс, отколкото копирането и използването му впоследствие. Освен това е известно, че знанието запазено в тайна носи повече стойност за притежателя му, а споделеното – за обществото. Именно, тези проблеми налагат нуждата от правен механизъм, който да балансира разнопосочните интереси на създатели и ползватели на интелектуални продукти.

Интелектуалната собственост е този инструмент, който цели да гарантира справедливо възнаграждение и насърчаване на творци, изобретатели, производители и търговци, които влагат собствен ресурс в създаването на качествено знание, което да споделят с обществото, за да може общото знание да се увеличава.

Разбира се "справедливо" не е ясно дефинирано понятие и зависи както от обстоятелствата, така и от перспективата, но системата за защита на интелектуалната собственост търси точно този баланс на общия и частния интерес.

Макар да не е съвършена, да има нужда от осъвременяване и често да създава усещането, че защитава основно интересите на големите, системата може и трябва да бъде ефективно използвана от всички участници.

С навременно идентифициране, подходяща защита и добро управление, може да се намалят редица рискове, да се увеличи стойността на бизнеса и да се получи по-добро финансиране. Подценяването на интелектуалната собственост, обратно, може да доведе до загуба на конкурентни предимства, много проблеми и пропуснати ползи. 

Какво защитава интелектуалната собственост

В действителност, зад понятието интелектуална собственост стои един от най-важните активи на всеки бизнес. Патенти, авторски права, марки, дизайни и търговски тайни всъщност са формите, в които се предоставя определена закрила за всеки интелектуален продукт. Ноу-хау, иновативно решение или полезното знание, което една компания притежава може да бъде запазено като търговска тайна или да бъде защитено с патент. Посланието, което всеки бизнес отправя към потребители и партньори под формата на слогани, кампании, начин на представяне на информацията в сайт или други форми на комуникация, доколкото са оригинални, са обект на авторско-правна защита. Репутацията се обвързва с дадено име или друг отличаващ знак, чрез който продуктите на едно лице се разграничават от продуктите на други лица. Брандовете се защитават като търговски марки, а външният вид на продуктите като дизайни. Ноу-хау, послание, иновации и репутация са основата на всеки един бизнес.

Практични ползи от интелектуалната собственост

Подценяването и отлагането на решения свързани с интелектуалната собственост може да доведе до загуба на конкурентни предимства, много проблеми и пропуснати ползи. Но добрата стратегия за използване и защита на интелектуалните активи не следва да се разглежда единствено като разход, а като възможност за развитие и растеж. Ето защо, тук ще се фокусираме не върху това какви рискове крие липсата на защита, а какви съвсем практични ползи носи наличието:

Монополно използване

Търговската марка гарантира монополното използване на име или друг знак за означаване на продукт на конкретно лице. Използването на търговските марки с времето намалява разхода за рекламиране на продукта, позволява на потребителите да го разпознават и да го асоциират с определена репутация;

Допълнителен източник на финансиране

Когато са регистрирани и подходящо защитени, нематериални активи като патенти, търговски марки, дизайни, мога да служат за обезпечение на кредити и друг вид финансиране. За стартиращи компании, интелектуалната собственост е важен фактор при оценката на рисковете и съответно шансовете за добро финансиране. Това е особено ключово, за тези, на които в основата на бизнеса стои иновативна технология или решение.

Добавена стойност

Подходящо защитени, интелектуалните активи увеличават пазарната стойност на бизнеса. Така, може да се получи значителна добавена стойност, когато компанията се оценява за целите на продажба, разделяне, сливане, кандидатстване за финансиране, публично търгуване и т.н.

Защита в социалните мрежи

Повечето социални мрежи, както и по-големите онлайн платформи за търговия, имат политика за защита на интелектуалната собственост, особено тези които имат защитен документ. Освен политика, тези платформи имат и изградена ефективна процедура за премахване на съдържание, което нарушава тези права;

Спиране или отнемане на домейн

Ако даден домейн се състои или включва регистрирана търговска марка, то има процедура, чрез която той да бъде спрян или прехвърлен на притежателя на марката. Регистът.бг, който управлява домейни от първо ниво с национален код .bg, предлагат процедура по арбитриране. Бързи и ефективни е и процедурата за алтернативно решаване (арбитраж), която се предлага от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), както и редица други лицензирани доставчици.

Спокойствие и минимален риск

Дори и да нямате намерение да преследвате нарушители или да водите агресивна политика за осигуряване на монополни позиции, използването на защитена интелектуална собственост дава сигурност и спокойствие, че няма друг да предяви претенции спрямо вас. Споровете свързани с интелектуална собственост отнемат от времето и финансите на една компания. Това напрежение и несигурност, може да бъде избегнато, ако се вземат превантивни мерки.

Винаги сме на разположение за допълнителни въпроси по съдържанието, както по всеки друг въпрос, който имате по отношение на интелектуалната собственост.

Етикети: Търговски марки